CIJ.Z

CIJ Z -3
CIJZ-1
CIJZ-3
CIJ Z -1
CIJZ-2
CIJ Z -3 CIJZ-1 CIJZ-3 CIJ Z -1 CIJZ-2

Hệ thống của CIJ.Z đã được thiết kế để duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cao. Ngay cả sau khi chúng dừng dừng sản xuất lâu dài, và đáp ứng với độ tin cậy cần thiết cho cả hai tiêu chuẩn sử dụng và sử dụng chuyên sâu về nhiều ca trong công nghiệp.

Khả năng sử dụng và tính đơn giản là cơ sở của Kiểu dáng công nghiệp áp dụng cho CIJ.Z.

Chính xác, ổn định và hiệu suất cao. Hệ thống “tự quản lý”: các tính năng được hướng dẫn, quy trình tự động làm sạch và tự điều chỉnh đầu in và giảm thiểu các bộ phận phải bảo trì, giảm thời gian chết, đảm bảo tính ổn định và hiệu quả của hệ thống.